Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHIR

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

TÜSİAD ve TBV Tarafından Düzenlenen "7.eTR Ödülleri" Töreni Açılış Konuşmaları

e-Posta Yazdır PDF

13 Ocak 2010, Çarşamba

BASIN BÜLTENİDİR.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen “e Türkiye (eTR) Ödülleri”, 13 Ocak 2010 tarihinde (bugün), Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Çankaya Köşkü’nde düzenlendi.

Kongrede, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Hamdi Akın birer konuşma gerçekleştirdi.


TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ’IN 7. eTR ÖDÜLLERİ TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI 

"Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar,

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

7. eTR Ödülleri’nin açıklanacağı bugün, ödüllerimizin gerek kapsam gerekse ilgi düzeyi bakımından vardığı noktanın bizleri gururlandırdığını söylemeliyim. Her sene heyecanı artan eTR Ödülleri’nin, kazanan kuruluşlar için ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu görüyoruz.

Kazananları şimdiden tebrik ederek, bu alandaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Başta evsahipliği için Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

2003 yılından beri düzenlediğimiz ödüllerimize toplam 180 proje ile başvuruda bulunuldu ve 86 proje finale kaldı. Bununla beraber 2007 yılından bu yana belediyelere yönelik anket çalışmamızın sonucunda verilen ‘Özel Ödüller’ de etkinliğimize daha geniş bir katılım sağladı.

Ayrıca geçmiş senelerde eTR Ödülleri’nde ödül alıp Avrupa eDevlet Ödülleri’ne başvuran ve çeşitli kriterlerde başarıyı yakalamış projeler mevcut. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerimiz, eDevlet projelerini yurtdışındaki benzer projelerle kıyaslayarak, ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanına sahipler.

Tüm bunlar, ülkemizde eDevlet uygulamalarının gelişmesi konusunda bize cesaret ve heyecan veriyor.

Bildiğiniz gibi eDevlet, daha verimli hizmet ve daha demokratik yönetişim anlayışını güçlendiren bir unsur. Bu açıdan bakıldığında, eDevlet uygulamalarının, kamuda yönetim ve hizmet anlayışında “inovasyon” niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

Bu açıdan, bilgi toplumu ve e-Devlet yolunda ülkemizin yol haritası niteliğindeki “eDönüşüm Türkiye Projesi” büyük önem taşıyor. Proje ile, bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve güvenliğe, insan kaynaklarının eğitiminden yasal altyapıya kadar çeşitli alanlarda eylem planları hazırlandı. Bu eylemlerden ancak bir bölümünün hayata geçirildiğini görüyoruz.

Bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde sahiplenilmesi ve koordinasyonu, eDönüşüm projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm gözetilecek şekilde planlanması, verimliliği şüphesiz etkileyen unsurlardır. “Sürdürülebilir büyüme” ve “rekabetçilik” kavramlarının oluşturulan politikaların temelinde yer alması; e-Dönüşümde bilişim sektörünün giderek büyüyerek öncü rol üstlenmesi de önem taşıyor.

Vatandaş odaklı, yaygın, güvenli ve etkin hizmet sunulması eDevlet hizmetlerinin kullanımını elbette artıracaktır. Ancak bunun yanında, bilgi teknolojilerine erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz iletişimin sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için elzemdir.

Son senelerde bilişim teknolojileri araçlarının penetrasyonu artmış olsa da bu teknolojilere erişim açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığımızda arzu edilen seviyede olmadığımızı görüyoruz.

TÜIK verilerine göre internete erişimi olan hane halkı oranı 2005’te % 14.1’den 2009’da % 30’a çıktı. Bu olumlu bir gelişme. Ancak AB ortalamasının % 60’ın üzerinde olduğunu da dikkate almalıyız.

Birleşmiş Milletler tarafından ülkelerin eDevlet hazırlık indekslerinin karşılaştırıldığı çalışmaya göre ise, Türkiye’nin indeksi dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, 2003’te 0,506 seviyesinden 2008’de 0,483’e gerilemiş durumda. Söz konusu indeks “web ölçümü”, “altyapı” ve “insan kaynağı” alt indekslerinden oluşmakta. “Economist Intelligence Unit”in e-Hazırlık Sıralamasında da “bağlanabilirlik ve teknoloji altyapı” alanında halen ilerleme kaydetmemiz gerektiği ortaya çıkıyor.

Ülkemizin e-Dönüşüm yolunda bugüne dek attığı önemli adımlar söz konusu. Bu adımların giderek ivmelenen biçimde geliştirileceğine ve uluslararası planda tatminkar bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar,

Sözlerime son verirken bir konunun altını çizmek istiyorum. “eTR Ödülleri”, iki sivil toplum kuruluşunun, daha rekabetçi ve yaşam seviyesi yüksek bir ülke olma hedefiyle, kamu yararına düzenledikleri bir etkinliktir. Amacımız, e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha fazla görünür kılmaktır.

Dolayısıyla ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte “kaybeden” olmadığına inanıyoruz. Ödüllere başvurarak projelerini sınayan tüm kurum temsilcilerine, etkinliğimize yaptıkları değerli katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim."

 

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE BİLGİ TOPLUMU VE YENİ TEKNOLOJİLER KOMİSYONU BAŞKANI HAMDİ AKIN’IN 7. eTR ÖDÜLLERİ TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI

"Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları,

Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte gelenekselleştirdiğimiz ve bu yıl yedincisini düzenlediğimiz “eTürkiye Ödülleri”ne hoşgeldiniz.

eDevlet kavramı, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin en önemli bileşenlerinden birisi. Biz de Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünün önemine ve çağdaş kamu yönetimi anlayışına inancımız doğrultusunda, 2003 yılında ortak etkinliğimizin temellerini attık. Bir taraftan kamu ve yerel yönetimlerdeki başarılı projeleri ortaya çıkarmayı, kamuoyuna bu projeleri tanıtmayı, diğer taraftan da daha kaliteli bir hizmet için talep yaratmayı hedefledik.

Yaklaşık yedi sene önce büyük bir heyecanla başlattığımız çalışmalarımızın, bugün, devletin en üst kademesinde sahiplenilerek, yoğun ilgi gören bir etkinlik haline gelmiş olması bize haklı bir gurur veriyor. eTR Ödülleri’nin artan değerinin, eDönüşüme verilen önemin bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyonda yetkinleşmesinin ve bilgi toplumuna dönüşmesinin, toplumsal refah üzerinde çok olumlu bir etki yapacağı açıktır. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin konuyu sahiplenmesiyle bu hedefin gerçekleşeceği inancındayız.

eDevlet uygulamaları anlamında gösterdiğimiz ilerleme, eDönüşümün en temel unsurlarındandır. Bilgi toplumuna geçiş ise, küresel ekonomide daha etkin ve güçlü bir konuma sahip olmak ve uluslararası rekabette bir adım öne çıkmak anlamına gelmektedir.

Ulusal ekonomik gelişme ve rekabet stratejisini bilgi ekonomisine dayandıran ülkeler, mevcut kurumsal yapılarını bilim, teknoloji ve bilişim odağıyla yeniden düzenlemektedir. Aynı zamanda ülkeler, bu yeni ekonominin gereklerine uygun yeni kurumsal yapılarını da oluşturmaktadır. e-Devlet yönetimi açısından baktığımızda, gerekli politikaların, bu kurumsal yapıların dinamik ve çok aktörlü bir çevrede faaliyet göstermesini mümkün kılacak şekilde oluşturulduğunu görüyoruz. Bu yapılar “ağ yapılanma modeli”yle, dinamik ve esnek bir şekilde örgütlendiklerinde, günümüzün sürekli değişen ve gelişen koşullarında daha başarılı olabilmektedir. Ülkemizde de, bu yeni yapılanmalara yönelik olarak, başta hukuki altyapı olmak üzere çeşitli açılardan iyi yönetim ilkeleri gözetilerek politikalar geliştirilmelidir. Bunun yanında, stratejiler oluşturulurken sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin katılımının artırılması, uygulama çalışmalarında da ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması eDönüşüm politikalarının yürütülme esasları içerisinde olmalıdır.

Kısa, orta ve uzun vadeli eDönüşüm ve eDevlet politikalarını belirlerken, küresel rekabette üstünlük sağlanması ve insanlarımızın yaşam düzeyinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Ancak bunun yanında, ülke düzeyinde vatandaşlarımızın bilgiye adil ölçülerle ve kısıtsız, ucuz ve kolay erişebilmesi için gereken düzenleme ve özendirmelerin de yapılması şarttır. İnternetin ve diğer bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda, vatandaşlar eDevlet uygulamaları ile sunulan hizmetleri kullanmayı alışkanlık haline getirecek, bu da maliyetlerin azalmasına ve verimliliğin artmasına yol açacaktır. Vatandaşların katılımının artırılması, ancak farkındalık düzeyi yüksek, eğitimli ve devletten e-Hizmet talep eden vatandaşlarla mümkün olacaktır.

Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde bizden desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara izninizle teşekkür etmek istiyorum. Projeleriyle başvurarak eTR Ödülleri’ne anlam katan tüm kamu kurumu ve yerel yönetim görevlilerine; değerlendirme süreçlerinde görev alan Sn.Doç.Dr.Türksel Bensghir Kaya, Sn.Doç.Dr. Mete Yıldız, Sn.Yrd.Doç.Dr. Rabia Polat Kaya ve Sn. Kıvanç Demir’e; burada ismini sayamadığımız, geçmiş senelerde görev almış tüm değerlendirici kurul ve jüri üyelerine; ayrıca, çok değerli katkılarından dolayı sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Son olarak, ödül törenimize ev sahipliği yaparak himayelerinde gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanlığımıza şükranlarımızı arz ederiz.

Kaynak: http://www.dha.com.tr/n.php?n=2a49facb-2010_01_13

 
English French German Italian Russian Spanish Turkish